Regulamin Sklepu Sizal-net

Pojęcia:

 1. Sprzedający – Sklep internetowy „Sizal-net" Monika Sudrawska, adres: 86-031 Osielsko, ul. Tuberozy 10, NIP 554-182-77-13, REGON 341455363
 2. Kupujący – klient, osoba pełnoletnia, która realizuje zakupy w Sklepie Internetowym poprzez rejestrację w sklepie lub bez rejestracji.
 3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.sizalnet.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego towary.
 4. Towar – asortyment prezentowany w sklepie internetowym, który jest przedmiotem umowy kupna/sprzedaży.
 5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, Kupujący tworzy konto użytkownika (podając swoje dane osobowe), przy użyciu konta może dokonywać zakupu towarów.
 6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej sklepu za pomocą, której Kupujący dokonuje zakupu towarów.
 7. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego.


I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego Sizal-net dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.sizalnet.pl, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż internetową z możliwością indywidualnego odbioru towarów na miejscu, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 4. Sklep nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży ptaków. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu ptaków jest jego osobisty odbiór.W przypadku zakupu ptaków Kupujący jest zobowiązany doindywidualnego ustalenia sposobu, terminu oraz miejsca odbioru ptaków.
 5. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.


II. Składanie zamówień.

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia będą realizowane od poniedziałku do soboty.
 2. Realizacja zakupów:
  2.1. poprzez formularz rejestracji:
  2.1.1. rejestracja z wykorzystaniem formularza rejestracji,
  2.1.2. zalogowanie na stronie Sklepu,
  2.1.3. dodanie asortymentu do koszyka,
  2.1.4. potwierdzenie woli złożenia zamówienia,
  2.2. bez rejestracji:
  2.2.1. wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych,
  2.2.2. dodanie asortymentu do koszyka,
  2.2.3. potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Kupującego na stronie sklepu internetowego. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, oraz wskazanie numeru telefonu i adresu e–mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych nieprawidłowo, zawierających dane niepełne lub których realizacja będzie napotykała na trudności niezawinione przez Sprzedawcę.
 6. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

III. Dokonywanie płatności.

 1. Wszystkie ceny towarów są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie składania przez Kupującego zamówienia.
 3. Cena zamówionego towaru, ewentualne opłaty oraz całkowita wartość zakupu znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar:
  a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu powierzona została dostawa zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  b) przelewem bankowym przed dostawą.
  Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

  Właściciel rachunku: Monika Sudrawska

  Bank BNP PARIBAS

  Numer rachunku: 81 1600 1185 0004 0801 6268 5011

 5. Informacja o cenie podawana jest na stronie Sklepu Internetowego i ma charakter wiążący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów.
 6. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.Koszty dostarczenia towaru są podawane przy składaniu Zamówienia, w przypadku odbioru osobistego nie występują koszty dostarczenia towaru.


IV.Realizacja zamówień.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny od wybranego przez Kupującego sposobu płatności.
 2. W przypadku wyboru opcji „przelew bankowy" realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar i dostawę.
 3. Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany towar.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany pod wskazany adres za pośrednictwem firmy przewozowej, istnieje możliwość odbioru osobistego.
 5. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 6. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
 7. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Kupującego, który wnioskował o jej wystawienie przy składaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.


V. Uprawnienie do odstąpieniaod umowy.

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia, w którym nastąpiło wydanie Kupującemu towaru.
 2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący przesyła na adres poczty elektronicznej: sklep@sizalnet.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieważne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna następuje zwrot wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni. Zwracany przez Kupującego towar powinien być opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony na adres: „Sizal-net" Monika Sudrawska, 86-031 Osielsko, ul. Tuberozy 10.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.


VI. Niezgodność towaru z umową.
Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Kupujący ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym nastąpiło wydanie Kupującemu towaru przez przewoźnika.
 2. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów.
 3. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie znamion zamówienia np. dane Kupującego, numer zamówienia, potwierdzenie dokonania transakcji lub rodzaj towaru, ilość, kwota.
 4. Reklamację Kupujący przesyła na adres poczty elektronicznej: sklep@sizalnet.pl
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego istnieje możliwość wymiany reklamowanego towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, uszkodzenia towaru z winy Kupującego lub w wyniku obchodzenia się z towarem z nienależytą starannością wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.


VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Kupującego przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Sprzedawca jako Administrator danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością sprzedaży internetowej przetwarza te dane z należytą starannością, zapewniając ochronę interesów klientów sklepu i działając zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Osobie, której dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, a także prawo żądania ich uzupełnienia, aktualizowania, sprostowania, częstego lub stałego wstrzymywania przetwarzania lub ich usunięcia.


VIII. Przepisy regulujące funkcjonowanie e-handlu.

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kodeks cywilny.
 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów.
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych prawkonsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę przez produkt niebezpieczny.
 7. Ustawa z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.


IX. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013r.